การใช้หนี้คือการทำบุญ

้ด้วยเหตุว่า เมื่อเราใช้หนี้ เจ้าหนึ้เช่นธนาคารก็จะมีเงินไปให้คนที่เดือดร้อนกู้ได้ เช่น เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่จบการศึกษาและมีงานทำแล้ว เมื่อพิจารณาได้ว่าเงินที่เราคืนกองทุนเป็นงวด ๆ นั้นจะได้ถูกนำไปให้คนยากจนที่ไม่มีทุนในการเรียนคนอื่นหรือที่เดือนร้อนคนอื่นได้ยืมไปใช้ศึกษาต่อ ก็จะทำให้เราได้บุญ ด้วยเจตนาที่เราต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จากการไม่มีเงินเรียน ไม่มีเงินซื้ิอสมุด หนังสือ เงินไปเรียน เป็นต้น ยิ่งกว่านั้นบุญนั้นอาจทวีคูณขึ้น หากน้อง ๆ เหล่านั้นจบการศึกษาไปเป็นคนดี ให้โลกของเรา เช่นเดียวกับการที่เราหว่านพืชในผืนนาที่ดี ย่อมได้ผลผลิตที่ดีไปด้วย ฉันใดก็ฉันนั้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s