แสดง Quality ของสัญญาณ OPC ด้วย COPC32

เราสามารถแสดงค่า Quality ของสัญญาณ OPC tag เพื่อประโยชน์ในการใช้เงื่อนไขแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หากQuality เป็น Bad แสดงว่าการสื่อสารไปยัง OPC tag นั้น ๆ ขัดข้องเป็นต้น

เราสามารถหา Quality ของสัญญาณ OPC tag ลำดับนั้น ๆ ได้ดังนี้

TextBox1.Text = copc1.GetQuality(0)

 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการแสดงค่า Quality ของ OPC tag ตัวแรกใน TextBox1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s