เขียนโค้ดง่าย ๆ เพื่อให้ GENESIS32 พูด

ใน GENESIS32 มี Add-on ที่สามารถแจ้งเตือนด้วย Text to speech แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ Add-on ก็สามารถเขียนโค้ดใน GENESIS32 เพื่อให้ Text to speech ทำงานได้ครับ

ตัวอย่างนี้เป็นการสร้างโค้ดง่าย ๆ ใน GENESIS32 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ Text to speech อยู่แล้ว (Windows Vista, Windows 7)

ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม GraphWorX32 ขึ้นมาแล้วเพิ่มปุ่ม Dynamic Pick เข้าไป

image

รูปที่ 1

เลือก Action แบบ Run Script แล้วคลิ้กปุ่ม Create แล้วตั้งชื่อ Script ในช่อง Script Name แล้วคลิ้ก OK

image

รูปที่ 2

จะปรากฏหน้าโค้ด VB

image

รูปที่ 3

ให้เพิ่มโค้ดเข้าไปใน Srb test(o As GwxPick) ดังนี้

image

รูปที่ 4

กลับมาที่หน้า GraphWorX ทดสอบ Run แล้วคลิ้กปุ่มที่สร้างไว้จะมีคำพูดว่า Hello ส่งเสียงออกมา

เราสามารถประยุกต์ใช้ Text to speed ในงาน SCADA เช่นแจ้งเตือน หรือให้คำแนะนำผู้ใช้ เป็นต้นได้

นอกจากนี้โค้ดนี้ยังเอาไปใช้แบบ VBScript ได้ด้วยครับ เช่นใน Dynamic Pick ของปุ่มเราเลือก Script Type เป็น VBScipt จากนั้นตั้งชื่อแล้วคลิ้กปุ่ม Edit เพื่อเอาโค้ดดังกล่าวไปวาง


Dim objTTS

Set objTTS = CreateObject("SAPI.spvoice")
objTTS.Speak "Hi Chai. This is a test."

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s