ประโยชน์ของ Log file ใน Go-Global Cloud

ใน Go-Global ซึ่งเป็นคลาวด์โซลูชั่นแปลงแอพลิเคชั่นและซอร์ฟแวร์ทั้งบนวินโดวส์ยูนิกส์ให้สามารถใช้งานแบบคลาวด์ผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Ethernet และ Internet จะมีระบบเก็บข้อมูล Log file ของผู้ใช้แต่ละคนไว้ใน Host ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนในแต่ละวันย้อนหลังได้ ซึ่งเราสามารถปรับขนาดของการเก็บ Log file ได้ตามต้องการ

image

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Log File ทั้งหมด

จากรูปที่ 1 จะมีการแบ่ง Log file ออกตามวันที่ ในแต่ละไฟล์ HTML จะมีข้อมูลระบบดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2

เราจะเห็นว่ามีผู้ใช้คนใดติดต่อเข้ามาใช้งานแอพลิเคชั่นใด ณ เวลาใด เลิกใช้งานแอพลิเคชั่นเมื่อใด

image

รูปที่ 3

สิ่งนี้ทำให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบการใช้งานแอพลิเคชั่นย้อนหลังได้ นอจจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาในระบบก็จะมีข้อมูลบันทึกปัญหาดังกล่าวไว้ด้วย ทำให้ผู้ดูแลสามารใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่ผู้ผลิตได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s