เขียนโปรแกรมควบคุม OMRON NJ, CJ2 PLC ด้วย CX-Compolet + Visual Studio

เราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบ OMRON PLC รุ่น NJ, CJ2 series ได้ โดยใช้ CX-Compolet ร่วมกับ Visual Studio 2008/2010

การใช้งานร่วมกับ Visual Studio นั้นมีลักษณะง่าย ๆ ผ่านCX-Compoletคอนโทรลที่เอาไปวางในFormของVisual Studio เพื่ออ่านหรือเขียนดังรูป

image

สามารถอ่านค่าจากตัวแปรใน PLC ได้เช่น

Text1=NJ Compolet1.ReadVariable (“PV”)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s