ให้ GENESIS32 แจ้งเตือนเมื่อเครือข่ายล่ม อุปกรณ์ Fails

GENESIS32 SCADA ทั่วสามารถนำค่า OPC Quality มาแจ้งเตือนได้เมื่อเครือข่ายล่ม อุปกรณ์ Fails อุปกรณ์ไม่ตอบสนองโดยมีหลักการดังนี้

ใน OPC Server เมื่อส่งสัญญาณมาก็จะมีค่า OPC Quality ของแต่ละสัญญาณมาให้ด้วยดังตาราง

image

เราสามารถนำค่า OPC Quality ดังกล่าวมาใช้ใน GENESIS32 เพื่อแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องได้โดยใช้ Moduleชื่อ AlarmWorX32

ใน AlarmWorX32 Configurator ให้สร้าง Alarm Tag โดยใช้สัญญาณจากอุปกรณ์มาเป็นเงื่อนไข และใช้ EPS Editor เพื่อเลือกเอาเฉพาะค่า Quality เท่านั้น

image

จากนั้นกำหนดรูปแบบ Alarm ให้เป็น Digital แล้วเปรียบเทียบกับตารางที่ 1 เช่นค่า 12 คือ Device Failure

image

สังเกตุว่าค่า Return To Normal ที่ใช้คือ 192 เนื่องจากเมื่อ OPC tag กลับสู่สภาวะปกติจริงค่า Quality จะเท่ากับ 192 เท่านี้ก็จะได้ระบบแจ้งเตือนสำหรับแจ้งเตือนเมื่อเครือข่าย หรืออุปกรณ์ไม่สามารถติดต่อด้วย OPC Server โดยระบุสาเหตุที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้แล้ว เราสามารถใช้เพิ่มสัญญาณเงื่อนไขเทียบเคียงกับตารางที่ 1 ได้ตามต้องการ โดยสามารถแยกเป็นAlarmของแต่ละอุปกรณ์ได้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s