สร้าง Realtime Trend บน VB 2008 Express

บทความนี้จะแสดงวิธีสร้าง Realtime trend อย่างง่ายบน VB 2008 Express (จะใช้ VB 2010 หรือ 2012 Express ก็ได้) (ดาวน์โหลดที่นี่)

หลักการ

– ใช้ Microsoft Chart Control เพื่อแสดง Realtime trend

– แสดงสัญญาณเช่นจาก OPC Server ด้วย COPC32 หรือจากฐานข้อมูล ฯลฯ ในตัวอย่างนี้ใช้สัญญาณจำลองจากฟังกชั่น Rnd() ของ VB.Net

ขั้นตอน

เปิด VB 2008 Express หรือ 2010/2012 Express ขึ้นมา สร้างโปรเจ็คใหม่ แล้ววาง Chart Control ลงไปใน Form

image

เข้าดูโค้ด แล้ว Import ไลบรารี่ของ Chart เข้ามา

image

 

ประกาศตัวแปรอาเรย์ขนาด 20 item คือ pnt และ tm สำหรับเก็บค่าสัญญาณและเวลาตามลำดับ เนื่องจากในตัวอย่างนี้เราจะพล็อตแค่ 20 sample (20 ช่วงเวลา)

image

สร้างโค้ดใน Event “Form_Load” ของ Form ดังนี้

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    For i = 0 To 19

      pnt(i) = 0
      tm(i) = ""


    Next

  End Sub

โค้ดด้านบนเป็นการใส่ค่าเปล่า ๆ ให้ pnt และ tm ก่อนเอาไปพล็อต เพื่อป้องกันปัญหาค่า Null ซึ่งเอาไปพล็อตไม่ได้

เอา Timer มาวางลงใน Form

image

ตั้งเวลาทำงานเป็น 1 วินาที และให้ Enable เป็น True เพื่อเริ่มทำงาน

image

เข้าไปคอนฟิก Chart โดยเลือก Chart1 บน Form จากนั้นคลิ้กเปิด Collection ของ Chart1 (คลิ้กปุ่ม …) ดังรูป

image

กำหนด ChartType เป็น Line และ XValueType เป็น String คลิ้ก OK

image

สร้าง Sub ชื่อ plot เพื่อใช้ในการพล็อต Trend

  Private Sub plot()
    Dim i As Integer

    For i = 0 To 18

      pnt(i) = pnt(i + 1)
      tm(i) = tm(i + 1)


    Next

    Randomize()
    pnt(19) = Rnd(0) * 1000
    tm(19) = Now.ToString()

    Chart1.Series("Series1").Points.Clear()

    For i = 0 To 19
      Chart1.Series("Series1").Points.AddXY(tm(i), pnt(i))
    Next

  End Sub

โค้ดด้านบนเป็นการวนลูปเติมค่าให้ pnt และ tm ตัวที่ 0 ถึง 18 ให้รับค่าจากตัวถัดไป ก่อนที่จะรับค่าสัญญาณ Random และเวลาปัจจุบันใส่ให้ตัวที่ 19

แต่ถ้ารับค่าจาก COPC32 ก็จะเป็น

pnt(19) = copc1.getvl(0)

 

สังเกตุว่าเราทำการ Clear Sampleใน Chart ก่อนที่จะพล็อตSampleทั้ง20ตัวลงไป

 

ดับเบิ้ลคลิ้กที่ Timer บนFormเพื่อเข้าสู่โค้ดของ Timer 

ให้เรียกใช้ Sub plot ใน Timer

image

โค้ดทั้งหมดจะเป็นดังนี้

Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting

Public Class Form1

  Public pnt(0 To 19) As Double, tm(0 To 19) As String


  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    For i = 0 To 19

      pnt(i) = 0
      tm(i) = ""


    Next

  End Sub


  Private Sub plot()
    Dim i As Integer

    For i = 0 To 18

      pnt(i) = pnt(i + 1)
      tm(i) = tm(i + 1)


    Next

    Randomize()
    pnt(19) = Rnd(0) * 1000
    tm(19) = Now.ToString()

    Chart1.Series("Series1").Points.Clear()

    For i = 0 To 19
      Chart1.Series("Series1").Points.AddXY(tm(i), pnt(i))
    Next

  End Sub


  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    plot()
  End Sub

End Class

ทดสอบรันโปรเจ็คจะได้สัญญาณ Trend ถูกพล็อตขึ้นมามีคาบกว้าง 20 sample

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s