โครงสร้าง Modbus ของ SMA

อุปกรณ์ Inverter และ SMU (String Mornitoring Unit) ของ SMA สามารถสื่อสารกับซอร์ฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ Modbus Master ได้ โดยสื่อสารผ่านโปรโตคอลแบบ Modbus TCP/IP ดังรูปที่ 1 ซึ่งมี Sunny WebBox ทำหน้าที่ เป็น Modbus Gateway (มี IP ประจำตัว) ระหว่าง Modbus Master กับ Inverter (เช่นรุ่น SC nnnHF, SC nnnHE เป็นต้น) และ Inverter ต่อกับ SMU หลาย ๆ ตัวเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและพารามิเตอร์ของ String

 

image

รูปที่ 1

 

อุปกรณ์แต่ละตัวตั้งแต่ WebBox ไปจนถึง SMU จะมี Modbus ID เพื่อระบุตัวตนโดย WebBox จะมี ID สองฝั่งคือ ID ของ Gateway และ ID ของ Plant Parameter จากรูปที่ 1 และ 2 จะเห็นว่า ID= 1 จะหมายถึง Gateway ID=2 หมายถึง Plant parameter ID= 3 หมายถึง Inverter และ ID =4, 5,6 จะหมายถึง SMU ที่ต่อพ่วงกันเป็นเช่นนี้จนครบหนึ่งลูปของ Inverter หนึ่งตัวจึงจะเริ่มใช้ ID ถัดไปเป็นของInverterตัวต่อไป

image

รูปที่ 2

 

การกำนด Unit ID

 

การกำหนด Unit ID ของอุปกรณ์แต่ละตัวสามารถกำหนดได้ที่ SMA WebBox ซึ่งทำหน้าที่เป็น Gateway โดยจะต้องกำหนดใน Assignment Table ของ WebBox ตัวอย่างตารางด้านล่างแสดงการกำหนด Unit ID ของอุปกรณ์ที่ต่อกับ WebBox (การดู Assignment table ของ Webbox ต้องใช้ Modbus Interface เช่นซอร์ฟแวร์SCADA หรือ OPC Server โดยติดต่อกับ WebBox จึงอ่าน/เขียนค่าไปที่ Modbus Address ดังแสดงในตาราง) จากตารางรูปที่ 3 จะเป็นตัวอย่างการกำหนดค่า Unit ID ให้กับอุปกรณ์ A,B,C ตามลำดับที่ต่อกับ WebBox ซึ่งจะเห็นว่า ID จะเริ่มที่ 3 เนื่องจาก WebBox ได้ใช้ ID 1 และ 2 ไปแล้ว ซึ่งตารางโดยสมบูรณ์หาอ่านได้ที่ http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX_SC-COM-MODBUS-TD-en-16.pdf ในหน้า 30

image

รูปที่ 3

 

Modbus Register

Modbus Register ของ Gateway

(อ่าน/เขียนค่าไปยังอุปกรณ์ ID=1)

image

รูปที่ 4

 

Modbus Register ของ Plant Parameter

(WebBox โดยใช้ ID=2)

image

image

รูปที่ 5

 

Modbus Register ของอุปกรณ์ SMA โดยทั่วไป

ID = 3 ถึง 247

image

image

รูปที่ 6

 

ส่วน Modbus Register เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์เช่น ของ Inverter รุ่นต่าง ๆ โปรดดูจาก http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX_SC-COM-MODBUS-TD-en-16.pdf หัวข้อ 7.3.2 เป็นต้นไป สำหรับ Modbus Register ของ SMU ให้ดูข้อมูล Modbus Register ของ Inverter ที่ SMU นั้น ๆ ต่ออยู่  เช่น Inverter รุ่น SC nnnHE, SC nnnHE-10 and SC nnnHE-11 ก็จะมีข้อมูล Modbus Register ของ SMU ที่ต่อพ่วงอยู่ ดังรูปที่ 7

image

รูปที่ 7

 

อุปกรณ์ของ SMA ที่สนับสนุน Modbus

Data loggers:
• Sunny Central Communication Controller (SC-COM) with firmware version 1.0 or higher,
device-ID = 188
• Sunny WebBox with firmware version 1.52 or higher, device-ID = 47
Backup Systems:
• Sunny Backup:
‒ SBU2200, device-ID = 67, model = 9155
‒ SBU5000, device-ID = 69, model = 9157
Inverters:
• Device family SB n000US, (firmware version 01.21.00.R, or higher):
‒ Sunny Boy 5000US, device-ID = 268, model = 9044
‒ Sunny Boy 6000US, device-ID = 268, model = 9047
‒ Sunny Boy 7000US, device-ID = 268, model = 9053
‒ Sunny Boy 8000US, device-ID = 268, model = 9083
• Device family SB nn000TL-US-12, (firmware version 01.90.00.R, or higher):
‒ Sunny Boy 6000TL-US-12, device-ID = 269, model = 9153
‒ Sunny Boy 7000TL-US-12, device-ID = 269, model = 9152
‒ Sunny Boy 8000TL-US-12, device-ID = 269, model = 9148
‒ Sunny Boy 9000TL-US-12, device-ID = 269, model = 9149
‒ Sunny Boy 10000TL-US-12, device-ID = 269, model = 9150
‒ Sunny Boy 11000TL-US-12, device-ID = 269, model = 9151
• Device family SC nnnCP and SC nnnHE-20:
‒ Sunny Central 500CP (firmware version 01.13.07.R or higher), device-ID = 160,
model = 9088. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 500CP-JP (firmware version 01.18.25.R, or higher), device-ID = 253,
model = 9206. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
Technical Data SMA Solar Technology AG
88 WEBBOX_SC-COM-MODBUS-TD-EN-16 Technical Description
‒ Sunny Central 500CP-US (firmware version 01.16.16.R, or higher), device-ID = 262,
model = 9215. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 500CP-US 600V (firmware version 01.16.16.R, or higher), device-
ID = 271, model = 9221. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 500HE-20 (firmware version 01.15.41.R or higher), device-ID = 202,
model = 9123. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 630CP (firmware version 01.13.07.R or higher), device-ID = 159,
model = 9089. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 630CP-US (firmware version 01.16.16.R, or higher), device-ID = 261,
model = 9214. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 630HE-20 (firmware version 01.15.41.R or higher), device-ID = 201,
model = 9122. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 720CP (firmware version 01.13.07.R or higher), device-ID = 165,
model = 9095. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 720CP-US (firmware version 01.16.16.R, or higher), device-ID = 263,
model = 9216. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 720HE-20 (firmware version 01.15.41.R or higher), device-ID = 203,
model = 9124. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 750CP-US (firmware version 01.16.16.R, or higher), device-ID = 264,
model = 9217. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 760CP (firmware version 01.13.07.R or higher), device-ID = 164,
model = 9094. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 760HE-20 (firmware version 01.15.41.R or higher), device-ID = 204,
model = 9125. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 800CP (firmware version 01.13.07.R or higher), device-ID = 158,
model = 9090. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 800CP-US (firmware version 01.16.16.R, or higher), device-ID = 260,
model = 9213. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 800HE-20 (firmware version 01.15.41.R or higher), device-ID = 200,
model = 9121. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 850CP (firmware version 01.13.07.R, or higher), device-ID = 254,
model = 9207. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
‒ Sunny Central 900CP (firmware version 01.13.07.R, or higher), device-ID = 255,
model = 9208. From profile version 1.30 on, device-ID = 122
• Device family SC nnnHE, SC nnnHE-10 and SC nnnHE-11, (firmware version 2.10 or higher):
‒ Sunny Central 250HE, device-ID = 230, model = 9175. From profile version 1.30 on,
device-ID = 107
‒ Sunny Central 400HE-11, device-ID = 228, model = 9170. From profile version 1.30 on,
device-ID = 107
SMA Solar Technology AG Technical Data
Technical Description WEBBOX_SC-COM-MODBUS-TD-EN-16 89
‒ Sunny Central 500HE-10, device-ID = 227, model = 9169. From profile version 1.30 on,
device-ID = 107
‒ Sunny Central 500HE-11, device-ID = 227, model = 9169. From profile version 1.30 on,
device-ID = 107
‒ Sunny Central 630HE-11, device-ID = 166, model = 9168. From profile version 1.30 on,
device-ID = 107
• Device family SC nnnHE-US:
‒ Sunny Central 500HE-US (firmware version 1.060 or higher), device-ID = 157,
model = 9093. From profile version 1.30 on, device-ID = 87
• Device family SC nnnU, (firmware version 1.060 or higher):
‒ Sunny Central 250-US, device-ID = 155, model = 9091. From profile version 1.30 on,
device-ID = 87
‒ Sunny Central 500-US, device-ID = 156, model = 9092. From profile version 1.30 on,
device-ID = 87
• Device family STP nn000TL-10, (firmware version 2.22.10.R or higher):
‒ Sunny Tripower 8000TL-10, device-ID = 128, model = 9101
‒ Sunny Tripower 10000TL-10, device-ID = 128, model = 9067
‒ Sunny Tripower 12000TL-10, device-ID = 128, model = 9068
‒ Sunny Tripower 15000TL-10, device-ID = 128, model = 9069
‒ Sunny Tripower 17000TL-10, device-ID = 128, model = 9070
Island inverters:
• Sunny Island:
‒ SI 2012, device-ID = 67, model = 9155
‒ SI 2224, device-ID = 67, model = 9158
‒ SI 5048, device-ID = 69, model = 9159
‒ SI4548-US-10, device-ID = 69, model = 9159
‒ SI6048-US-10, device-ID = 69, model = 9159
‒ SI6.0H-10, device-ID = 137, model = 9159
‒ SI8.0H-10, device-ID = 137, model = 9159
String monitoring devices:
• Optiprotect (firmware version 1.00 or higher), device-ID = 198, model = 9120. From profile
version 1.30 on, device-ID = 161
• Sunny Central String-Monitor Controller (firmware version 1.05 or higher), device-ID = 187,
model = 9108. From profile version 1.30 on, device-ID = 129
• Sunny Central String-Monitor-US (firmware version 1.04 or higher), device-ID = 190,
model = 9110. From profile version 1.30 on, device-ID = 97
• Sunny String-Monitor (firmware version 1.04 or higher), device-ID = 171

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s