ตรวจสอบสาเหตุความขัดข้องในระบบด้วย GENESIS SCADA

การตรวจจับและหาสาเหตุความขัดข้องได้ทันท่วงทีในระบบควบคุมเช่นในโรงงาน ในอาคาร ในระบบสื่อสาร ฯลฯ จะช่วยลดความสูญเสียด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าและผลผลิตได้มากขึ้น ในGENESIS SCADA เราสามารถใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของซอร์ฟแวร์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สาเหตุของความขัดข้องได้


 

การตรวจหาสาเหตุความขัดข้อง

GENESIS SCADA อย่าง GENESIS32 และ GENESIS64 สามารถตรวจจับและแจ้งเตือน Alarm ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงสาเหตุของความขัดข้องที่เป็นไปได้ทั้งหมด

 

image

รูปที่ 1 แสดง Alarm พร้อมสาเหตุที่เป็นไปได้

 

การแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้วิศวกรสามารถวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

 

วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้

เราสามารถใช้ SCADA เพื่อคำนวน%ของสาเหตุที่เป็นไปได้ของความขัดข้องที่เกิดขึ้นได้ โดยในขั้นตอนการออกแบบสามารถใช้การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องมาเป็นสาเหตุและระบุน้ำหนักให้กับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น Machine Temp มีน้ำหนัก 50%, Machine Pressure 25%, Machine Belt 25% เมื่อเกิดความขัดข้องเกิดขึ้นระบบจะคำนวนได้ว่าสาเหตุใดมีความเป็นไปได้เท่าใด เช่นถ้ามีการแจ้งเตือนจาก Temp และ Pressure แต่ไม่มีการแจ้งเตือนจาก Belt ระบบที่ออกแบบไว้ใน SCADA ก็สามารถคำนวนความเป็นไปได้ออกมาดังรูปที่ 2

 

image

รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความขัดข้อง

 

กราฟิกแบบ Drill Down

การแสดงผลการแจ้งเตือนแบบ Drill Down ทำให้ง่ายต่อการจำแนกพื้นที่ที่เกิดได้ เนื่องจากเป็นการแสดงภาพรวมของระบบก่อนที่จะแสดงรายละเอียดลงไปทีละชั้น เช่นถ้ามีโรงงานอยู่ในแต่ละพื้นที่ต่างกัน เราสามารถแสดงผลว่าโรงงานไหนมีปัญหาความขัดข้องก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดย่อยระดับพื้นที่ย่อย แผนก ไลน์การผลิต และเครื่องจักร เป็นต้น

 

image

รูปที่ 3 ดับโซน

 

image

รูปที่ 4 ระดับพื้นที่ย่อย

 

image

รูปที่ 5 ระดับ Machine

 

โดยเราสามารถออกแบบโครงสร้างการ Drill Down ได้ตามต้องการ

 

การแสดงผลแบบ Downtime

การคำนวนเวลาที่เครื่องจักรหรือระบบควบคุมแต่ละแผนกหรือแต่ละยูนิตหยุดทำงานเนื่องจากความขัดข้อง สามารถคำนวนได้โดยใช้ความสามารถของ GENESIS32 ทำให้เราเห็นข้อมูลแบบ Downtime ตามความเป็นจริงและนำไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงระบบต่อไป

รูปที่ 6 แสดง Downtime ที่คำนวนได้

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s