ปรับปรุงประสิทธิภาพ DataWorX โดยการแคชข้อมูล OPC

DataWorX สามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server กล่าวคือ รับข้อมูลจาก OPC Server แล้วบริการข้อมูลให้ SCADA โดยการทำหน้าที่เป็น OPC Server อีกทอด (เพื่อลดปัญหาคอขวด)

บางครั้ง Client มีการเปลี่ยนหน้า, Write ค่า หรือ Log ข้อมูล ทำให้ Item ใน DataWorX มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทางหนึ่งที่สามารถช่วยในกรณีนี้ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพคือการแคชข้อมูล OPC Server ไว้ใน GenBroker ดังนี้

เปิด GenBroker Configurator

โดยไปที่ Start > Programs > ICONICS Tools > GenBroker Configurator

คลิ้ก edit

หลังจาก GenBroker Configurator เปิดขึ้นมาแล้ว ให้แตกกิ่ง Advanced > Common > Optimization แล้วใส่เครื่อหมายถูกในช่อง OPC Item Cache

นอกจากนั้นหากต้องการเก็บข้อมูลใน DataWorX แม้ไม่มีการ Request ซึ่งต่างจาก OPC Server ที่หากไม่มีการเรียกใช้ก็จะไม่คงค่านั้นไว้ เราก็สามารถใช้ Register ใน DataWorX เพื่อคงค่า OPC tag ไว้ได้ โดยให้ OPC tag Value เป็น Input ของ Register 

กรณีเช่นนี้จะทำให้ค่าของ Register ตอบสอบต่อ Client ได้ดีกว่า OPC Tag โดยตรง

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s