การใช้ ICONICS OPC UA กับ Citect

คอนฟิกให้ Citect ใช้ OPC ดังนี้ครับ

จากรูปตัวอย่างเป็น ICONICS OPC UA Server ที่เราต้องการติดต่อนำมาใช้งานใน Citect

image

เปิดโปรแกรม Citect Explorer เลือก File | New Project Specify ตั้ง
ชื่อแล้วคลิ้ก OK
ในหน้า Project Editor เลือกเมนู Communication >
Express Wizard คลิ้ก Next
ถ้าเลือกCreate a new I/O server ให้ปล่อยชื่อเป็น “Ioserver” คลิ้ก Next
ถ้าเลือก Create a new I/O device ให้ปล่อยชื่อเป็น”Iodev” แล้วคลิ้ก Next
เลือก I/O device แบบ External คลิ้ก Next
คลิ้กแตกกิ่ง + ในรายการDrvier ที่กิ่งOPC Foundation >OPC Servers
เลือก OPC คลิ้ก Next
ช่อง Address or App_ID field / Prog_ID ให้ใส่ค่าเป็น
“ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5”
คลิ้ก Next
อย่าเลือกอ็อปชั่น external tag database
คลิ้ก Next, Finish

สร้าง Variable Tag
กลับไปที่ Citect Project Editor
เลือกเมนู Tags > Variable Tags
• ตั้งชื่อ tag name เช่น “InputID”
• เลือก data type
• ช่อง I/O Device Name ใส่ชื่อจากขั้นตอนก่อนหน้าคือ “Iodev”
• ช่อง Address คือพาธของOPC tag เช่นจากรูปคือ “Channel_1.Device2.Input_id”.
• ช่องอื่นให้ว่างไว้แล้วคลิ้ก Add
คลิ้ก File | Compile

สร้างหน้าแสดงผลCitect แล้วเอา Tag ที่สร้างก่อนหน้านี้มาใช้เพื่อป้อนข้อมูลให้ Tag ชื่อ InputID

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to การใช้ ICONICS OPC UA กับ Citect

  1. Pingback: ใช้ ICONICS OPC UA จำลองตัวเองเป็นอุปกรณ์Mobus | genesis32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s