Monthly Archives: July 2014

Test Print

dim hr as integer, mn as integer, sec as integer hr = Hour(Now) mn = Minute(Now) sec = second(Now) if hr = 23 and mn = 59 and sec = 59 Then ThisWorkbook.printout End if Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ใช้OPC UAเป็นDataLogger

ทราบหรือไม่ครับ ICONICS OPC UA Server ที่เราใช้งานอยู่สามารถทำหน้าที่เป็น Data Logger ได้ โดยรับคำสั่งให้ทำงานจากSCADAได้ ทำให้นอกจากใช้เป็นOPC Serverสำหรับติดต่อกับPLC/Controllerและอุปกรณ์ต่างๆหลากยี่ห้อหลายแบบได้แล้ว ยังสามารถใช้เก็บข้อมูลจากOPC ServerของตัวเองหรือจากOPC Serverอื่น ๆ มาไว้ในDatabaseอย่าง MS SQL Server, Oracleได้ โดยเรียกใช้Store ProcedureในDatabaseนั้นเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในMS SQL Serverได้ ชมVDOแสดงตัวอย่างการใช้งานที่นี่

Image | Posted on by | Leave a comment

การใช้งาน Smart Tile ใน GENESIS64

การใช้งานSmart TileในGENESIS64 SCADA เพื่อแสดงสถานะและค่าสัญญาณจากระบบควบคุม ชมVDO

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ตัวอย่างการเซต Trend Period ของ GENESIS64

จากตัวอย่างเป็นการดูข้อมูลของวันที่ 21 เดือน 7 ทั้งวัน

Image | Posted on by | Leave a comment

GENESIS32 SCADA:ต้องการเก็บข้อมูลPLC/Controllerไว้ในExcel

มีหลากหลายวิธีที่เราสามารถเก็บข้อมูลไว้ใน Excel แต่เนื่องจาก Excel เป็นไฟล์ ไมใช่Server ดังนั้นEDAจึงขอแนะนำวิธีที่มีประสิทธิภาพดังนี้ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

OPC ServerสำหรับIEC 60870-5

IEC 60870-5 เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในงานElectrical/Power หากต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ในงานที่ใช้โปรโตคอลนี้กับซอร์ฟแว์SCADAผ่านOPC Serverเราสามารถใช้OPC Serverจากค่ายดังต่อไปนี้ Matrikon Triangle Microworks ProSCADA ioServer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DataWorXสามารถใช้แทนController

ถ้าเรามีระบบที่ต้องการรวมศูนย์เพื่อควบคุมcontrollerย่อยจากส่วนกลางเช่นเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเงื่อนไขการควบคุมบางอย่าง กรณีเช่นนี้เราสามารถใช้DataWorXจัดการได้ DataWorXสามารถอ่านค่ามาจากControllerหรือRTUที่ต่อกับOPC Serverเพื่อคำนวนหรือประมวลผลตามเงื่อนไขก่อนส่งค่าไปให้Controllerตัวอื่นผ่านOPC Server การประมวลผลที่ต้องการนั้นสามารถเป็นได้ทั้งเงื่อนไข If หรือการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ​ยัง​มี​ฟังก์ชันพิเศษอื่นๆเช่นการตัดค่าเฉพาะส่วนStringหรือบิตที่ต้องการ การเปรียบเทียบ การหาจำนวนสูงสุด ต่ำสุด การหาค่าQualityของ​สัญญาณ การค้นหาตำแหน่งของtextที่ต้องการในString การนำStringมาต่อกัน ฯลฯ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างเงื่อนไขได้ โดยส่วนใหญ่เราสามารถใช้เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณที่รับเข้ามามีค่าตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น หากค่าTempที่เข้ามามีค่าเกิน100ให้สั่งวาล์วเปลี่ยนสถานะเป็นOn นอกจากนั้นในกรณีที่Controllerต่างยี่ห้อหรือโปรโตคอลไม่สามารถต่อพ่วงกันได้ในหางกายภาพ ก็สามารถนำค่าจากControllerเหล้านั้นมาคำนวนร่วมกันได้เช่นการบวกลบคูณหารตามสูตรที่ต้องการ โดยสามารถเก็บผลลัพธ์ไว้ในDataWorXหรือส่งไปให้Controllerตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวก็ได้ DataWorXจึงเปรียบเสมือนหน่วยประมวลผลกลางซึ่งสามารถทำการจัดการระบบย่อยได้ DataWorXเป็นซอร์ฟแวร์ที่ไม่จำกัด​จำนวนIO Tagโดยจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพีซีในการประมวลผล สามารถทำหน้าที่บริการข้อมูลแบบOPC Serverให้กับSCADAได้ และสามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องคอนฟิกDCOM และสามารถเป็นตัวกลางให้กับSCADAในเครือข่ายสามารถติดต่อไปยังOPC SERVERในพีซีเครื่องอื่นได้ ซึ่งในสภาพปกติการติดต่อระหว่างSCADAกับOPC SERVERผ่านระบบเครือข่ายมักเจอปัญหาด้านความปลอดภัยทำให้ไม่สามารถติดต่อกันได้ DataWorXสามารถแก้ปัญหาคอขวดกรณีที่มีSCADAจำนวนมากติดต่อมายังOPC Serverโดยมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลซ้ำซ้อนกันทำให้OPC Serverต้องบริการข้อมูลชุดเดียวกันหลายต่อหลายรอบโดยในขณะที่บริการข้อมูลก็จะทำตามคิวทำให้SCADAในคิวต้องรอข้อมูล หากมีคิวจำนวนมากOPC Serverจะ​บริการ​ข้อมูลไม่ทันทำให้เกิดการชะงักของการทำงานของSCADA ซึ่งหากนำDataWorXมาใช้จะสามารถช่วยลดปัญหาคอขวดของระบบได้โดยจะทำหน้าที่รวบรวมคำสั่งจากSCADAต่างๆที่ต้องการข้อมูลชุดเดียวกันให้เหลือเพียงคำสั่งเดียวไปยังOPC Serverทำให้มีการบริการข้อมูลจากOPC … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Genesisแสดงค่า***

หาก​นำ​สัญญาณมา​แสดงแล้วค่าแสดงเป็นดอกจันทร์***ในProcessPointแสดงว่า?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ถ่ายทอดSCADAได้ง่ายมีส่วนต่อความมั่นคงองค์กร

องค์กรและโรงงานจำนวนมากมีปัญหาการถ่ายทอดและเรียนรู้SCADAเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านทีมงานทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบำรุงรักษาและ​พัฒนาระบบSCADAให้​ทัน​ความต้องการของแผนกต่างๆในองค์กร ดังนั้นความง่ายในการเรียนรู้ขอวSCADAจึง​เป็นเรื่องสำคัญ

Posted in Uncategorized | Leave a comment