การใช้ GENESIS32 ติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP

image

นอกจากติด่อกับอุปกรณ์ควบคุมผ่าน OPC Server แล้ว GENESIS32(ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป)ยังสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี OPC Server โดยใช้ความสามารถแบบ SNMP to the core ซึ่งทำให้เราสามารถอ่านเและเขียนข้อมูลไปยัง Router, UPS, Printer, PC, Controller และ SNMP Network Device อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ SNMP OPC Server ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมาก

 

การใช้งาน SNMP To the core นั้นต้องมีการติดตั้ง SNMP ของระบบปฏิบัติการMicrosoft Windowsที่มีการใช้งาน GENESIS32 อยู่ดังนี้

การติดตั้ง SNMP Components

1. เปิด Control Panel > Add or Remove Programs

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Add or Remove Programs ขึ้นมาแล้ว ให้คลิ้กไอคอน Add/Remove Windows Components

3. คลิ้กเลือก Management and Monitoring Tools ดังรูปที่ 1 แล้วคลิ้กปุ่ม Details…

clip_image001 รูปที่ 1

4. ใส่เครื่องหมายถูกที่ Simple Network Management Protocol ดังรูปที่ 2 แล้วคลิ้ก OK

clip_image002 รูปที่ 2

5. คลิ้ก Next

clip_image003 รูปที่ 3

6. เมื่อพบหน้าต่าง Insert Disk ให้นำแผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS Windows ใส่ใน CD ROM แล้วคลิ้ก OK (ท่านอาจต้อง Browse หาโฟลเดอร์เช่น I386 ใน CD ROM ด้วย เช่น D:\I386 จากนั้น คลิ้ก Open)

clip_image004 รูปที่ 4

7. ระบบจะทำการติดตั้ง SNMP Component

clip_image005 รูปที่ 5

คลิ้ก Finish

clip_image006 รูปที่ 6

การเริ่มการทำงานของ SNMP อัตโนมัติ

เมื่อติดตั้ง SNMP แล้ว ต้องทำการ Start service ของ SNMP โดยเปิดไปยัง Control Panel > Administrative tool > Services เลือกดับเบิ้ลคลิ้ก SNMP Service

clip_image007 รูปที่ 7

กำหนดให้เริ่มทำงานอัตโนมัตอดังรูปที่ 8 แล้วคลิ้ก OK จากนั้นปิดหน้าต่าง Services ไป

clip_image008 รูปที่ 8

ทดสอบติดต่อ GENESIS32 (ตั้งแต่ V9 ขึ้นไป) กับ SNMP Device

ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตัง้ GENESIS32 V9 ขึ้นไป เมื่อต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP ต้องทำการคอนฟิกว่าเราจะติดต่อกับอุปกรณ์ประเภทใด มี IP เท่ากับเท่าใด และจะติดต่อเอาข้อมูลอะไรบ้าง ในตัวอย่างนี้ใช้อุปกรณ์Routerเป็น SNMP Device เพื่อทดสอบกับ GENESIS32 V9.x

1. ให้เปิดไปที่

Start > Programs > ICONICS Tools > SNMP Configurator

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง SNMP Configurator ให้คลิ้กขวาที่กิ่ง SNMP เลือก New Device แล้วตั้งชื่อเช่น MyRouter และกำหนด IP Address ของ Router ที่เราต้องการติดต่อ

clip_image010 รูปที่ 9

ข้อสังเกตุคือ Read และ Write Community ต้องตั้งค่าให้ตรงกับของ Router ซึ่งโดยทั่วไปเป็น public และ private ตามลำดับ (สำหรับ Write community ต้องกำหนดที่Routerด้วยว่าจะยอมให้ PC เครื่องที่มี IP ช่วงใดติดต่อเข้ามาได้บ้าง ซึ่งในที่นี้เราจะอ่านค่าอย่างเดียวดังนั้นไม่ต้องคำนึงถึง Write Community)

คลิ้ก Apply

3. จากรูปที 9 คลิ้กปุ่ม Explore.. เพื่อไปเลือกว่าเราต้องการติดต่อกับข้อมูลส่วนไหนของ Router

clip_image011

รูปที่ 10

จากรูปที่ 10 เราสามารถแตกกิ่งเข้าไปเลือก tag ของ Router ได้

ในตัวอย่างนี้เราจะแสดงค่า Uptime ของ Router ดังนั้นดับเบิ้ลคลิ้กที่ sysUptime เพื่อเลือกแท็กนี้ (เราสามารถเลือก tag อื่น ๆ ได้เพิ่มโดยดับเบิ้ลคลิ้กที่ tagนั้น รายการแท็กก็จะปรากฏบริเวณ Selected Item IDs ด้านบน)

clip_image012

รูปที่ 11 เลือก sysUpTime เพื่อแสดงค่า Uptime ของ Router

แล้วคลิ้ก OK เป็นการเสร็จสิ้นการกำหนด SNMP Device และ Tag ของ SNMP Device นั้นที่ต้องการติดต่อ (ต้องการเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยก็ทำเช่นเดียวกัน เพียงแต่กำหนด Type ของอุปกรณ์ดังรูปที่9 ให้ตรงกับประเภทอุปกรณ์นั้น ๆ

แสดงผลบน GENESIS32

เมื่อต้องการแสดงผลด้วย GENEIS32 เราก็สามารถแสดงด้วย Control ต่าง ๆ เหมือนแสดงผลจาก OPC Server เช่นหากต้องการแสดงค่าบน Process Point ก็นำ Process Point มาวางบน GraphWorX แล้วกำหนดการติดต่อผ่าน ICONICS Unified Data Browser เป็นแบบ SNMP ดังรูปที่ 12

clip_image013

รูปที่ 12 เมื่อ Browse tag ผ่าน SNMP

clip_image014

รูปที่ 13 กำหนดคุณสมบัติของ ProcessPoint

clip_image015

รูปที่ 14 แสดงผลระยะเวลาUptime ของ Router

จากรูปที่ 14 จะพบว่า Router ถูกเปิดใช้งานมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 47 นาที 25 วินาทีแล้ว

ประโยชน์ของ SNMP ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ Network ต่าง ๆ ที่สนับสนุน SNMP มาใช้ในงานอุตสาหกรรมทั้งวิเคราะห์/ตรวจสอบการทำงาน จนถึงควบคุบด้วย GENESIS32 ได้ โดยไม่ต้องพัฒนาหรือซื้อ Software ใหม่เพิ่มเติมแต่ประการใด

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s