การอ่านค่าOPCเพื่อเก็บในSQLด้วยScript

ตัวอย่างนี้ใช้ScriptWorXครับ (สำหรับผู้ใช้ระดับAdvance)

ในหน้าCodeViewให้Add Referenceก่อน โดยเลือก Tool > Referenceจากนั้นเลือก GenClientWrapperซึ่งทำหน้าที่อ่านเขียนOPC tagครับ

image

คลิ่ก OK

ในโค้ดให้ทำการอ่านค่าจากOPC Tagที่ต้องการมาเก็บในตัวแปรVBเสียก่อนเช่น

Dim var1 As Double, gc As OpcHelper

Set gc = New OpcHelper
var1 = gc.Read(“ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Sine”)

 

จากนั้นในขั้นตอนเรียกShellเพื่อInsertข้อมูลในSQLให้นำตัวแปรไปInsert

 

Dim var1 As Double, gc As OpcHelper

Set gc = New OpcHelper
var1 = gc.Read(“ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Sine”)

Shell “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\sqlcmd.exe -S (local)\sqlexpress -d test -Q “”insert into t1 (v1,v2,Time_Date) values (” & var1 & “,RAND(101),getdate())”””

 

ตัวอย่างขางต้นเป็นการInsertตัวแปรvar1เข้าไปในคอลัมน์v1ของตารางt1

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s