ประโยชน์ของLocal VariableในGENESIS SCADA

GENESIS SCADAมีLocal Variableให้ใช้โดยไม่เอามานับจำนวนtag เราสามารถใช้ประโยชน์ในSCADAได้เพื่อความยืดหยุ่นช่วยให้ลดการใช้งานTagของSCADAลงได้

 

Local VariableของGENESIS SCADAสามารถประกาศใช้งานได้เลยในProcess Pointหรือส่วนอื่นที่ติดต่อData Souceได้ เช่นในGWXSwitchเมื่อเอามาใช้งานในตอนแรกก็จะมีการใมส่Loccal Variableให้อัตโนมัติ เราสามารถคัดลอกเแาไปใช้แล้วเปลี่ยนชื่อได้เช่น ~~MyVar~~ ซึ่งตัวเครื่องหมาย~~ที่ครอบอยู่จะเป็นตัวบอกว่านี่คือLocal Variable

image

การนำLocal Variableไปใช้ก็อย่างเช่นเพื่อพักค่าที่ป้อนเข้ามาจากผู้ใช้ เช่นถ้าเราต้องการเอาตัวเลขที่รับจากผู้ใช้มาคำนวนรวมกันจำนวน 4 ค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แล้วส่งให้PLC ถ้าเราใช้OPC tagโดยตรงเราจะเปลืองOPC tag 4 ตัวเพื่อรับค่าจากผู้ใช เราก็ใช้Local Variableแทนเสีย เมื่อได้ผลลัพธ์จากการคำนวนค่อยเอาผลลัพธ์ที่ได้ส่งให้OPC tagที่เป็นของPLCทีเดียวเป็นต้น

Local VariableสามารถกำหนดData Typeได้ และมองเห็นได้จากGraphWorX

image

 

ตัวอมย่างการคำนวนในExpressionโดยเอาLocal Variableมาคำนวน จะเป็นว่าเราสามารถมองเห็นตัวแปรที่มีอยู่ได้จากUnified Data BrowserของGraphWorX

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s