ส่งSMSจากSCADAผ่านเว็บเซอร์วิสฟรี

ถ้าต้องการส่งข้อมูลเช่นค่าสัญญาณ Alarm ฯลฯ ไปยังผู้รับด้วยSMSผ่านบริการเว็บเซอร์วิสฟรีจะทำอย่างไร?

ตอบ: SCADAอย่างGENESIS32 และGENESIS64สามารถเรียกใช้เว็บเซอร์วิสทั่วไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และปัจจุบันมีเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการส่งSMSฟรีเช่น SendSMSWorld ซึ่งจำกัดการส่งSMSไปยังผู้รับ20ประเทศ(ไม่มีประเทศไทย)เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ส่งSMSไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศได้ เว็บเซอร์วิสดังกล่าวสามารถนำใช้กับSCADAเพื่อให้ส่งข้อมูลอัตโนมัติหรือแบบแมนวลได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s