ต่อGENESIS32 SCADAกับPR Electronics

หลักการติดต่อGENESIS32/GENESIS64กับPR Electronics ทำได้ดังนี้

 

ที่PR Electronics Deviceเช่น4511 Modbus RTU ให้ทำการคอนฟิกCommunication Settingและต่อกับConverterคือPR4801 โดยคอนฟิกPR4801ผ่านเว็บเบราเซอร์(ตามรายละเอียดในลิงค์) โดยการคอนฟิกแบบLAN2 (LAN Comminication)

image

จากนั้นเปิดICONICS Modbus OPC Serverขึ้นมา แล้วสร้างNew Device กำหนดIP Addressเป็นIP AddressของPR4801 ส่วนIDเป็นIDของอุปกรณ์PRที่ต่อพ่วงกับPR4801เช่น4511

image

สร้างOPC tagขึ้นมาโดยดูAddressตามคู่มืออุปกรณ์ที่ต่อกับPR4801 เช่น PR4511เมื่อต้องการอ่านค่าProcess Valueจะมีข้อมูลตามคู่มือคือ

image

ให้สร้างOPC tagดังรูปโดยลองใช้Start Addressคือ100ตามคู่มือหรือ 101

image

จากนั้นทดสอบMonitor ถ้าค่าถูกต้องก็สามารถใช้GENESIS32มาติดต่อได้ตามปกติ หากต้องการทำScalingในOPC Serverก็ทำสร้างConversionขึ้นมาในกิ่งConversionแล้วเอาไปใช้ในOPC tag (ตรงอ็อปชั่น Use Conversion)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s