ต่อPR Electronics 4000/9000 กับSCADA

โน็ตย่อ: การติดต่อPR Electronics 4000หรือ9000 SeiesกับSCADAผ่านModbus Communication

image

 

ลักษณะการต่ออุปกรณ์

image

prmoxa

Softwareที่ใช้

– NPort Administration Suite ดาวน์โหลด

– ICONICS Modbus OPC Server (อยู่ในแผ่นGENESIS32 / GENESIS64 SCADA)

– GENESIS32 SCADA

 

คอนฟิกMOXAด้วยNPort Administrator

เพื่อสร้างVirtual COM Portขึ้นมาและชี้ไปยังIPAddressของMOXA ในตัวอย่างนี้ได้สร้างVirtual COMคือCOM1ลิงค์กับMOXA NPortที่มีIP Addressคือ192.168.0.100

image

 

คอนฟิกICONICS Modbus OPC Server

ให้OPC Serverติดต่ออุปกรณ์Modbusผ่านCOM1ที่สร้างขึ้น โดยสร้างCOMในกิ่งSerialของICONICS Modbus OPC Serverโดยใช้COM Numberเท่ากับVirtual COM Portที่เราสร้างไว้ซึ่งในที่นี้คือ 1

image

สร้างDeviceใหม่ Link TypeแบบModbus Serial RS232ผ่านCOMและAddressของPR4516คือ 247 (ถ้าอยากเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนที่หน้าปัดอุปกรณ์ได้)

image

สร้างOPC tagโดยใช้ข้อมูลตามคู่มือ

image

คู่มือPR4116

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างOPC Server Configuration

จากนั้นเลือก File > Make Activeเพื่อนำไฟล์นี้ไปใช้

แล้วใช้GENESIS32 SCADAนำข้อมูลไปใช้งานตามปกติ

image

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s