การคัดสรรโดยเทคโนโลยี

การนำระบบSCADAมาใช้เป็นการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าอุปกรณ์และเครื่องวัดจะเปลี่ยนแปลงและผลิตออกมาใหม่อย่างไรก็สามารถอินธิเกรตกับระบบSCADAที่ดีและมีมาตรฐานได้ สามารถนำข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้งานตามต้องการบนระบบSCADAอย่างยืดหยุ่น ทำให้มีตัวชี้วัดรู้เท่าทัน บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะถูกคัดสรรโดยเทคโนโลยีในที่สุด การจัดการและบริการที่เข้าถึงได้สะดวก ปลอดภัย ประหยัดต้นทุน มีระบบตรวจสอบชี้วัดคุณภาพและบริการที่รวดเร็ว มีบุคลากรที่ใช้ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ จะสามารถวิวัฒน์และยืนหยัดมั่นคงได้อย่างยั่งยืนดังตัวอย่างจำนวนไม่น้อย

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s