Solution สำหรับงานPrevent Maintenance

โรงงานและองค์กรที่ต้องการโซลูชั่นระบบSCADAเพื่อการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาความขัดข้องและเพิ่มศักยภาพการผลิตที่ให้SCADAแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรทำงานถึงระยะเวลาที่ต้องบำรุงส่วนต่างๆโดยนับจากเวลาการทำงานจริงของเครื่องจักรนั้นๆ ท่านสามารถใช้GENESIS Prevent Maintenance Solutionเพื่ิอรับสัญญาณจากเครื่องจักรได้ แม้ว่าจะมีPLCอยู่ก่อนหรือไม่ก็ตาม

ส่วนประกอบของPrevent Maintenance Solution

 1. GENESIS SCADA : ทำหน้าที่ตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาซ่อมบำรุง
 2. Super PLC with Ethernet, RS485  : ทำหน้าที่นับเวลาการทำงานของเครื่องจักร รองรับเครื่องจักรได้หลายชุด (4 หรือ 8 เครื่องจักร และสามารถต่อขยายได้)

image

ฟีเจอร์ที่สำคัญของระบบPrevent Maintenance Systemนี้ประกอบด้วย

 • แจ้งเตือนผ่านหน้าจอของระบบSCADAเมื่อถึงเวลาซ่อมบำรุงส่วนที่กำหนด ระบุข้อความชิ้นส่วนที่ต้องบำรุงหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้เอง

 • กำหนดระยะเวลาครบกำหนดแจ้งเตือนแต่ละรายการได้เอง

 • รีเซตระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรหรือเวลาการนับเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ได้

 • Super PLCมีคอนแทครับสัญญาณจากเครื่องจักรเพื่อนับระยะเวลาการทำงาน สื่อสารกับSCADAผ่านEthernet

 • ไม่ต้องFix IPฝั่งPLC สามารถส่งข้อมูลให้SCADA Serverได้ จึงใช้ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต​มายังServerได้โดยไม่ต้องFix IP

 • ออกแบบกราฟิกได้เอง

  This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s