แนวทางการติดต่อGOT1000/2000 HMIก้บGENESIS SCADAโดยตรง

GOTจากMitsubishiที่มีพอร์ตEthernetหรือซื้อEthernet Moduleมาต่อเพิ่มได้จะสามารถต่อกับGENESIS SCADAได้โดยตรงผ่านModbus TCP Protocol บทความนี้จะแสดงแนวทางการติดต่อเพื่อนำค่าของPLC/RTUที่ต่อกับGOT HMI Panelมาใช้งานบนGENESIS SCADA

 

หลักการ

เนื่องจากGOTรุ่นที่มีEthernetสามารถสื่อสารกับPLC/RTUที่ใช้Modbus TCP Protocolได้ ซึ่งPLC/RTUเหล่านั้นจะทำหน้าที่แบบModbus TCP Slave ดังนั้นเราจะใช้ICONICS Modbus OPC Serverที่มาพร้อมGENESIS SCADAให้ทำงานเป็นModbus TCP Slaveเพื่อจำลองตัวเองเป็นอุปกรณ์Modbus TCPตัวหนึ่ง จากนั้นเขียนLadderหรือScriptในGOTเพื่อส่งค่าของPLC/RTUที่ต้องการมายังฝั่งModbus TCP Slave(ซึ่งก็คือModbus OPC Server)

image

การเซตคอนฟิกใน ICONICS Modbus OPC

สำหรับวิธีการเซตให้ICONICS Modbus OPCทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์Modbus TCPจำลอง ดูที่นี่

 

การเซตคอนฟิกในGOT

ดูวิธีการคอนฟิกฝั่งGOTในคู่มือที่นี่ (หัวข้อ 5.2)

image

จากคู่มือGOTข้างต้นให้เพิ่มChannelเข้ามา(จากรูปคือCH1) จะเห็นว่าเลือกDriverเป็นModbus/TCP (ดูในหัวข้อ 5.3)

image

และจากคู่มือข้างต้น(หัวข้อ 5.3.3) จะเป็นการกำหนดว่าจะติดต่อกับModbus TCP DeviceทีมีIPอะไรและID(PLC No.)อะไร (ระวังอย่าตั้งให้PLC Noของรูปล่างกับGOT PLC No.ในรูปบนซ้ำกัน)

image

 

การรับส่งค่าจากGOTให้ICONICS Modbus OPC ให้ใช้ๅLadderหรือScriptส่งค่าจากPLCต่างๆให้Modbus (ใช้Scriptจะง่ายกว่า ไม่ต้องพิมพ์โค้ดเองมาก มีตัวเลือกให้เราเลือกTagได้)

ตัวอย่างScript ส่งค่าจากPLCฝั่งขวาให้Modbus Register ใน ICONICS Modbus OPC Server

image

 

สุดท้ายก็ให้GENESIS SCADAเอาค่าจากICONICS Modbus OPC Serverไปใช้งานครับ

อีกวิธีหนึ่ง (แนะนำ) ใช้การติดต่อแบบ Modbus/TCP Slave Gateway

นั่นคือให้GOTเป็นModbus TCP Slaveส่วนICONICS Mobusเป็นModbus TCP Master

( จากหัวข้อ 8.2 ของคู่มือนี้ )

การเซตฝั่งGOT

 1. เลือก [Common] → [Controller Setting] จากเมนู
 2. ในหน้าต่าง[Controller Setting] เลือก channel ที่จะใช้เช่นCH1
 3. กำหนดรายละเอียดดังนี้
  • [Manufacturer]: [MODBUS]
  • [Controller Type]: [MODBUS Slave]
  • [I/F]: [Ethernet:Multi]
  ถ้ามีการใช้ Ethernet Communication Unit (GT25-J71E71-100)ให้เลือก [Ethernet:Multi]ด้วย
  • [Detail Setting]: Configure the settings according to the usage environment.
  โปรดดูหน้า308 สำหรับรายละเอียดCommunication detail settingsจากคู่มือข้างต้น
 4. click the [OK] button

กำหนดDetail Settingดังนี้ โดย 502 คือPortในการสื่อสารModbus TCP

ให้ใช้Scriptเพื่อส่งข้อมูลจากPLC RegisterมายังModbus RegisterของGOT

จากนั้นใช้ICONICS Modbus OPC ติดต่อมายังMobus RegisterของGOT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s