สร้างKPI/OEE ด้วยSCADAเริ่มอย่างไร

การสร้างระบบชี้วัดKPIและOEEด้วยSCADAใช้พารามิเตอร์2ประเภทคือ เวลาทำงาน และจำนวนหรือปริมาณสินค้า โดยค่าKPIที่มักจะใช้ประกอบด้วย A คือ Availability,PคือPerformance และQคือQuality

A คำนวนจาก เวลาที่เครื่องจักรทำงานหรือON หารด้วย เวลาที่กำหนดให้ทำงาน

P คำนวนจาก เวลาที่เครื่องจักรทำงานจริง หารด้วย เวลาที่เครื่องจักรทำงานหรือON

Q คำนวนจาก สินค้าที่ผ่านQC หารด้วย สินค้าที่ผลิตได้

ทั้งนี้สูตรคำนวนKPIไม่ได้ตายตัวขึ้นอยูกับลักษณะงานและความต้องการ

ส่วนOEE (Overall Equipment Efficiency) ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการทำงานนั้นคำนวนจาก A x P x Q นั่นเอง

การหาเวลาที่เครื่องจักรONทำได้โดยใช้สถานะON/OFFของเครื่องจักรมาเป็นเงื่อนไขให้SCADA หรือPLCหรือRemote IOบางรุ่นนับเวลาได้ โดยใช้Remote IOหรือPLCเป็นตัวรับส่งสถานะให้SCADA

การหาเวลาที่กำหนดให้ทำงานสามารถใช้SCADAคำนวนให้ได้เช่นถ้าเริ่มทำ SCADAสามารถคำนวนเวลาเป็นวินาทีหรือนาทีตั้งแต่8โมงจนถึงปัจจุบันโดยสามารถเว้นช่วงพักให้ได้จนถึงสิ้นสุดเวลาการทำงานหรือจนถึงแปดโมงอีกวันแล้วค่อยเริ่มคำนวนใหม่

การหาเวลาที่เครื่องจักรทำงานจริงสามารถทำได้โดยใช้สถานะที่บ่งบอกว่าเครื่องจักรกำลังทำงานหรือมีโหลดเช่นContactเมื่อมีการเริ่มงานหรือกระแสที่ขึ้นสูงเมื่อมีโหลด หากพบสถานะดังกล่าวก็ให้SCADAหรือPLCหรือRemote IOบางรุ่นนับเวลาเก็บไว้ จากนั้นเก็บค่าเวลาที่นับได้ไว้ในDatabase

การหาจำนวนสินค้าที่ผลิตได้และที่ผ่านQCสามารถใช้Counterนับจำนวนสินค้าที่ผลิตได้ และสินค้าหลังจากผ่านQCออกมา หากสินค้าใช้ปริมาณแบบน้ำหนักหรือความยาวสามารถใช้เครื่ิงชั่งเช่นLoadcellและลูกกลิ้งวัดความยาวมาใช้แทนCounterได้ แล้วเก็บค่าไว้ในDatabase แต่หากสินค้าต้องมีการสุ่มตรวจอาจจะต้องกรอกข้อมูลจำนวนสินค้าที่ผ่านQCเข้ามาภายหลังในDatabaseเช่นMS SQLหรือMySQLเป็นต้น ซึ่งจะทำให้ค่าQไม่ต้องเป็นrealtimeก็ได้

SCADAจะดึงข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวนKPIแต่ละแบบรวมทั้งOEE โดยคูณด้วย100เพื่อแสดงเป็นเปอร์เซนต์

ดังนั้นโดยสรุป เราต้องมีsensorเพื่อนับจำนวนหรือปริมาณและมีสัญญาณสถานะจากเครื่ิองจักส่งให้PLCหรือRemote IO ส่วนเวลาสามารถให้SCADAคำนวน แล้วเก็บค่าทั้งหมดมาคำนวนKPIและOEEซึ่งค่าที่ได้จะเป็นแบบReal timeยกเว้นค่าQที่อาจไม่จำเป็นต้องเป็นReal time

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s