ตรวจสอบSmart Boilerด้วยSCADA

วัตถุประสงค์ของSmart Boilerก็เพื่อการประหยัดพลังงาน ทำงานมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย การใช้SCADAมาตรวจสอบSmart Boilerจะทำให้รับทราบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วแบบreal timeจากส่วนกลาง เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำงานได้สัมพันธ์กับระบบส่วนอื่น ประหยัดต้นทุนในการทำงานและบำรุงรักษา

ระบบ SCADAจะคอยตรวจสอบสถานะการทำงานและความขัดข้องพร้อมระบุเวลาและพารามิเตอร์ที่เราสนใจซึ่งอาจมาจากระบบควบคุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่รวมศูนย์สัญญาณมายังSCADAส่วนกลางทำให้หาสาเหตุความขัดข้องได้ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลDowntimeที่เกิดขึ้นเพื่อการวัดประสิทธิภาพและอื่นๆของBoilerและระบบควบคุมส่วนต่างๆ SCADAจึงแตกต่างจากHMIที่ใช้แสดงผลและป้อนข้อมูลที่ตู้ควบคุมที่ติดต่อเฉพาะกับระบบควบคุมBoilerส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับDatabaseกลาง

โดยปกติทั่วไปSmart BoilerจะมีVDSและTemperature controllerซึ่งคอยทำงานควบคุมการใช้พลังงานและสร้างความร้อน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้สามารถต่อกับSCADAผ่านModbus protocal เช่นในGENESIS SCADAจะมีModbus OPC Serverเป็นตัวกลางเชื่อมต่อ ทำให้รวมศูนย์อุปกรณ์เหล่านี้มาที่SCADAส่วนกลางในControl roomและแสดงผลการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้อย่างทั่วถึงไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจสอบที่หน้าตู้ อีกทั้งยังดูข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบChartและReportตามแต่เราจะออกแบบ หากต้องการแสดงข้อมูลReal timeและHistoryผ่านเว็บหรืออุปกรณ์โมบายอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตก็สามารถทำได้ ข้อมูลที่ได้จากSCADAยังสามารถนำไปใช้ในแอพลิเคชั่นอื่นได้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บในSCADAมีมาตรฐานที่สามารถดึงไปใช้งานได้และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจได้ เช่นข้อมูลสามารถดึงไปใช้งานต่อด้วยOPC DA, OPC AEและOPC HDAเป็นต้น หรือทางDatabase ODBC, SQL เป็นต้น

การที่สามารถจัดการSmart Boilerจากส่วนกลางแบบแดชบอร์ดที่ออกแบบได้ร่วมกับระบบควบคุมส่วนต่างๆบนหน้าจอSCADAและSCADA Clientทำให้บริหารจัดการได้รวดเร็วแม้อยู่นอกบริเวรงาน สามารถจัดการความขัดข้องได้ทันท่วงที ลดต้นทุนและเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s