Monthly Archives: August 2018

สิ่งสำคัญของการสร้างระบบKPIของการผลิตอุตสาหกรรม

สวัสดีครับ ในเชิงของงานSCADAเพื่อหาค่าKPIในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่จะยึดหลักการหาKPIคือ ใช้เวลาในการผลิตที่มีให้คุ้มค่าหรือเปล่า (Availability และPerformance) ผลิตได้คุณภาพหรือไม่คือคัดทิ้งเทียบกับที่ผ่านมาตรฐานเป็นเท่าใด (Quality)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

อบรม System Integration 1 วัน รู้เรื่อง!

Posted in Uncategorized | Leave a comment