GENESIS32 SCADA : เก็บข้อมูลTrendให้เยอะและนานได้อย่างไร

GENESIS32 SCADAมีโมดูลเก็บข้อมูลกราฟTrendชื่อว่าTrendWorX32ที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ในDatabaseแล้วแสดงผลย้อนหลังได้(Real Timeก็ได้ ไม่ต้องเก็บในDatabase) บทความนี้จะแนะนำวิธีการเก็บข้อมูลให้นานและเยอะที่สุด

 

Databaseหากใช้เป็นMS SQL Serverเวอร์ชั่นปกติที่ต้องซื้อมาใช้ จะเก็บได้มากกว่า 4 / 10 Gb แต่เวอร์ชั่นExpressจะมีลิมิตการเก็บข้อมูลต่อหนึ่งDatabaseดังนี้

Microsoft SQL Server 2008 Express edition has adatabase size limit to 4GB. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express edition has a database size limitto 10GB. Microsoft SQL Server 2012 Expressedition has a database size limit to 10GB. Microsoft SQL Server 2014 Express edition has a database size limit to 10GB

และ MS Accessก็จะเก็บได้ 1 Gb ต่อไฟล์

วิธีการเก็บข้อมูลTrendให้นานและเยอะที่สุดทำได้โดย

– แบ่งสัญญาณOPCที่จะใช้ในTrendออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 – 150 สัญญาณแล้วแต่ความละเอียดช่วงการเก็บถ้าเก็บถี่แล้วต้องการเก็บนานก็ละจำนวนต่อกลุ่มลง การคำนวนให้ดูจากบทความ “การคำนวนขนาดข้อมูลTrendWorX”

– ในแต่ละกลุ่มสัญญาณข้างต้นให้เก็บไว้ในDatabaseแยกกันกลุ่มละDatabaseหรือไฟล์(MS Access) เช่นกรณี MS SQL 2012 Express 10กลุ่ม กลุ่มละหนึ่งDatabaseแยกกัน 10 Database ก็จะเก็บได้สูงสุด 100Gb เป็นต้น

– ในแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มย่อยเรียกว่าLogging Group เช่นในกลุ่มใหญ่ Gr1และGr2จะเก็บแยกDatabaseกัน ในGr1มีกลุ่มย่อย LOG01 เราต้องระบุให้มีการสร้างตารางทุกช่วงเวลาที่เหมาะสม ในตัวอย่างจะให้สร้างตารางทุก3วันจนครบ100ตาราง ตารางเก่าสุดจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่ ถ้าไม่มีการจัดแบบนี้ ใช้ตามค่าเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาเพราะข้อมูลในตารางจะเต็มเสียก่อน พอstartใหม่ถึงจะมีการสร้างตารางใหม่แล้วก็จะเต็มอีกในเวลาต่อมาเพราะไม่ได้เลือก On Interval (สร้างตารางใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด)

image

ทำเช่นนี้ในกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่อื่นๆ ที่เก็บข้อมูลแยกกันคนละDatabase แต่ละกลุ่มย่อยสามารถกำหนดCollection rateเช่นความละเอียด 1/2/3/4/5 …วินาที เป็นต้น ซึ่งเป็นความละเอียดของสัญญาณที่เราอยากได้ว่าจะให้ละเอียดเท่าใด(ความถี่) เท่านี้ก็จะเก็บได้นาน ได้เยอะเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s