GENESIS64 SCADAสั่งงานด้วยเสียงได้

เราสามารถสร้างหน้าแสดงผลและควบคุมที่สามารถสั่งงานด้วยเสียง ใช้เสียงพูดของเราสั่งการSCADAให้ON/OFF เขียนค่า เปลี่ยนหน้าไปยังหน้าที่ต้องการ ฯลฯ

 

ในคอนโทรลเช่นปุ่มที่ปกติเราใส่Dynamic Pickแบบต่างๆเข้าไปให้สั่งการตามที่เราต้องการ ถ้าเราต้องการเพิ่มคำสั่งเสียงเข้าไปก็เพียงแต่ระบุในPropertyชื่อ VoiceCommandว่าเราจะสั่งคำว่าอะไรดังรูป จากรูปเราสั่งว่า Toggle Switch One ถ้าSCADAได้ยินก็จะตอบกลับด้วยคำที่เราระบุในVoiceFeedback(ควรใช้คำที่ต่างกันเพื่อไม่ให้เสียงของSCADAที่ตอบรับส่งเสียงกลับเข้าไมโครโฟนอีก)

image

ก็จะเป็นการสั่งการตามCommand ที่เราเลือกให้กับปุ่มนี้ เช่นจากตัวอย่างเป็นการสั่งสลับค่า 0/1นั่นเอง

image

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s