หลักการติดต่อABB M-Bus / EQ-Bus Meter กับ GENESIS64 SCADAผ่านWeb Service

ABB มี Ethernet Gateway เช่น G13 เพื่อแปลงM-Bus MeterของABBมาต่อกับLAN และตัวG13สามารถใช้Web service JSONได้

image

 

อ้างอิงตามคู่มือG13 ซึ่งใช้JSON Web Serviceอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆของมิเตอร์ที่ต่อกับG13ได้ โดยรูปแบบเป็นดังนี้

GET /meters/<serial>/energy/<type>
Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXX=

Parameters
•type – ‘active’, ‘reactive’, ‘apparent’

จากรูปแบบข่างต้น จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับพารามิเตอร์ในคู่มือของG13เช่น <serial>คือชื่อของM-Bus/EQ-Bus Meterที่ได้กำหนดไว้ในG13 ส่วน<type>คือประเภทของEnergyว่าเป็น ‘active’, ‘reactive’ หรือ ‘apparent’ เป็นต้น และต้องมีการส่งAuthenticationเพื่ออนุญาตให้ติดต่อG13ได้ซึ่งเรากำหนดไว้ในG13

ตัวอย่างการใช้งาน

https://192.168.1.12/meters/ABB_8/energy/active
https://192.168.1.12/meters/ABB_8/energy/reactive
https://192.168.1.12/meters/ABB_8/energy/apparent

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้กลับมา

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Server: embOS/IP
Transfer-Encoding: chunked
Link:/lasterror/0
{ “importenergy”: { “l1”: [ “1758307.29”, “kWh” ], “l2”: [ “12718357.27”, “kWh” ], “l3”: [ “77587522.36”, “kWh” ], “t1”: [ “0.16”, “kWh” ], “t2”: [ “0.00”, “kWh” ], “t3”: [ “0.00”, “kWh” ], “t4”: [ “0.01”, “kWh” ], “total”: [ “1271.31”, “kWh” ] },”exportenergy”: { “l1”: [ “77587522.36”, “kWh” ], “l2”: [ “12718357.27”, “kWh” ], “l3”: [ “77583.27”, “kWh” ], “t1”: [ “2.36”, “kWh” ], “t2”: [ “0.00”, “kWh” ], “t3”: [ “0.00”, “kWh” ], “t4”: [ “2.36”, “kWh” ], “total”: [ “12718.36”, “kWh” ] }, “netenergy”: { “l1”: [ “75824875.12”, “kWh” ], “l2”: [ “-12443117.40”, “kWh” ], “l3”: [“-77580916.94”, “kWh” ], “total”: [ “-10959959.88”, “kWh” ] }}

ซึ่งเป็นข้อมูลที่GENESIS64 SCADAสามารถนำมาใช้งานได้ ไม่ต้องใช้OPC Serverใด และหลังจากรับมาแล้วยังสามารถบริการข้อมูลนี้ให้SCADAหรือApplicationต่างๆผ่านOPC UA/OPC DAได้ด้วย

ประโยชน์ของJSON Web Service ร่วมกับ GENESIS64 SCADA

– ลดต้นทุนการทำระบบSCADA
– ลดความยุ่งยากในการคอนฟิกการติดต่อMeterกับGENESIS64 SCADA

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s