เช็คขนาดDatabaseด้วยGENESIS SCADA

หากต้องการตรวจสอบขนาดDatabase เช่น MS SQL, MySQL เพื่อนำมาใช้งานในSCADAเช่นเพื่อแสดงผลหรือแจ้งเตือนด้วยAlarmWorXเมื่อเกินขนาดที่กำหนดหรือเป็นเงื่อนไขในการทำงาน สามารถทำได้ดังนี้

กรณีใช้GENESIS64 SCADAและต้องการเช็คขนาดMS SQL Database สามารถดึงข้อมูลจากGENESIS64มาได้เลย ตัวอย่างรูปล่างเป็นการแสดงขนาดDatabaseของMS SQL ServerโดยแสดงในGraphWorX64

เช่นใช้Process Point ดึงข้อมูลผ่าน Data Browser ไปที่กิ่ง My Computer > Diagnostics

เลือก Control and Diagnostics > System Performance Counters

เลือกMS SQL ที่เราต้องการ > Data File(s) Size (KB) >

เลือก _Total เมื่อต้องการรู้ขนาดทุกDatabaseรวมกัน หรือเลือกเฉพาะDatabaseที่สนใจ

ตัวอย่างtagที่ใช้ในProcessPointหลังจากการเลือกผ่านData Browser ซึ่งแสดงขนาดของDatabaseชื่อIcoUnifiedConfig

:PerformanceCounters/MSSQL$SQLEXPRESS2017:Databases/Data File(s) Size (KB)/IcoUnifiedConfig

และนี่คือตัวอย่างTagแสดงขนาดLog
FileของDatabaseดังกล่าว

:PerformanceCounters/MSSQL$SQLEXPRESS2017:Databases/Log File(s) Size (KB)/IcoUnifiedConfig

ถ้าต้องการแปลงหน่วยเป็น MB เราสามารถใช้Expressionเพื่อหารด้วย1024 เช่น

x={{:PerformanceCounters/MSSQL$SQLEXPRESS2017:Databases/Log File(s) Size (KB)/IcoUnifiedConfig}}/1024

แบบใช้ SQL Query

นอกจากนี้เราสามารถใช้คำสั่งSQL QueryในGENESIS32, GENESIS64 เพื่อหาขนาดของDatabaseได้ทั้งMS SQLและMySQL โดยในกรณีของMS SQLใช้คำสั่ง

SELECT name, size, size * 8/1024 ‘Size (MB)’, max_size
FROM sys.master_files
WHERE DB_NAME(database_id) = ‘IcoSetup’;

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการหาขนาดของDatabaseชื่อIcoSetup โดยจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

หากใช้MySQL สามารถใช้คำสั่งดังนี้

SELECT table_name AS “Table”,

ROUND(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) AS “Size (MB)”

FROM information_schema.TABLES

WHERE table_schema = “ชื่อDatabase”

ORDER BY (data_length + index_length) DESC;

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

การใช้งานSQL QueryในGENESIS32ทำในData Mining ส่วนการใช้งานในGENESIS64ทำใน
Workbench > Data Connectivity > Databases

เมื่อได้ข้อมูลขนาดก็นำไปแสดงผลหรือเป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือนด้วยAlarmWorXได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s