หาPublic IPด้วยGENESI32 SCADA

บางครั้งเราต้องการหา Public IPเพื่อส่งให้บางแอพลิเคชั่นอัตโนมัติโดยเฉพาะในกรณีDynamic IPที่IP Addressมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

image

โชคดีที่มีWeb Serviceจากipify.orgที่เราเรียกใช้ได้เพื่อหาPublic IP โดยURLที่เรียกใช้ได้ดังนี้

https://api.ipify.org?format=json

เท่านี้

ก็จะได้IP AddressแบบPublicที่สามารถระบุตัวตนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลับมา

การเรียกใช้Web Serviceนี้เพื่อให้ได้ค่าPublic IPทำได้ไม่ยาก โดยท่านต้องรับชมVDOการเรียกใช้Web Serviceด้วยGENESIS32 นี้ก่อน https://youtu.be/QM_NBgPhfss

image

การประยุกต์ใช้งาน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเช่น

  • ส่ง Global IP Address ให้ SCADA Serverที่ส่วนกลาง(ส่งค่าอัตโนมัติผ่านUDMไปยังICONICS OPC Simulatorที่ส่วนกลางเป็นต้น, ตัวอย่างการใช้งานUDM)เพื่อแจ้งให้รู้IP AddressปัจจุบันของสาขาSCADAที่ต่างจังหวัดที่เราต้องการติดต่อข้อมูลมาใช้งานที่ส่วนกลาง โดยสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของOPC tagที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ เช่นใช้ในGlobal Alias\\<#Global_IP#>\ชื่อOPCServer\ชื่อFolderหรือDevice\MiniRTU.Temp

โดย <#Global_IP#> คือGlobal AliasในGENESIS32

ไม่ว่าIP Addressของสาขานั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะสามารถติดต่อกันได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s