ฟรีReport Toolkit สำหรับ GENESIS64 SCADA

  • พร้อมVDOอธิบายการใช้งาน
  • ค้นข้อมูล แสดงในรูปแบบChart และตารางDataGrid
  • สามารถExportข้อมูลเป็นCSV, image
  • สั่งพิมพ์ได้
  • แก้ไขคอนฟิกเช่น รูปแบบกราฟ Data Source ได้
  • แก้ไข SQL Query String ในData Connectivity ได้ พร้อมวิซาร์ดในการสร้างSQL Query
  • ตัวอย่างเงื่อนไขการแสดงผลในDataGrid เช่นให้แถวข้อมูลที่เป็นไปตามเงื่อนไขมีการเปลี่ยนสีเป็นต้น โดยสามารถใช้Expressionในเงื่อนไขได้
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s