การค้นหาOPC tagหรือ Data Source tagที่ใช้ในGENESIS64 SCADA

การค้นหาOPC tagหรือ Data Source tagที่ใช้ในGENESIS64 SCADA ว่าใช้ในโมดูลไหนบ้าง มีประโยชน์เช่น กรณีที่OPC Serverอย่างKepwareแจ้งว่า “Attempt to add item ……. failed” ซึ่งหมายถึงมีSCADAหรือOPC Clienrพยายามติดต่อOPC tagที่ไม่มีอยู่มาที่Kepware เราจึงต้องการค้นหาว่ามาจากการติดต่อของโมดูลไหนของSCADAเป็นต้น

กรณีในGraphWorX Display

กรณี Workbench

หลังจากตั้งชื่อไฟล์Excel ไฟล์Reportจะถูกเปิดด้วยExcel และเราสามารถค้นหาTagในรายการโมดูลต่างๆได้

ซื้อSCADA ที่ www.eda.co.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s