GENESIS64 SCADA : แจกคอนโทรลแสดงสถานะเชื่อมต่อของอุปกรณ์

คอนโทรลแสดงสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับSCADA เช่น Computer, PLC, Printer, Router, อุปกรณ์IOTและอุปกรณ์เน็ตเวิร์คต่างๆ

ดาวน์โหลดคอนโทรล

การใช้งาน

Copyคอนโทรลไปใช้หน้าที่ต้องการ(และสามารถเก็บไว้ในSymbol Libraryได้เพื่อลากวางในหน้าแสดงผลได้เลย) ที่Propertyของอ็อปเจ็คให้เปลี่ยนIPเป็นIPของอุปกรณ์ที่เราต้องการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ

ดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไปที่ข้อความซ้ำสองรอบจนสามารถแก้ไขข้อความได้ดังรูป เปลี่ยนเป็นชื่ออุปกรณ์ตามต้องการ

เมื่อเข้าสู่Runtime ถ้าเป็นสีเขียวคือการเชื่อมต่อปกติ(ติดต่อได้) สีแดงคือไม่สามารถเชื่อมต่อได้

ซื้อ SCADA / OPC ที่ http://www.eda.co.th , http://www.edagroups.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s