Monthly Archives: January 2018

GENESIS SCADA: ผลิตช้าให้แจ้งเตือน

ถ้าสัญญาณ(ไม่ว่าจะจากDatabase/OPC)เปลี่นแปลงช้า ให้GENESIS SCADAแจ้งเตือน หลักการนี้สามารถนำมาใช้กับงานที่ต้องการให้มีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเช่น หารผลิตสินค้า การตรวจสอบนับจำนวน ฯลฯ เช่นต้องการให้ผลิต1ชิ้นต่อ30วินาที ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นส่วนที่ผลิตในช่วง3วินาทีก็ให้SCADAแจ้งเตือน(PLCส่งจำนวนชิ้นส่วนที่นับได้มาให้SCADA)

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment