ยกระดับธุรกิจด้วยSCADA

การทำธุรกิจต้องมีตัวชี้วัด โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรมSCADAจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างดี ช่วยยกระดับและเรียกความเชื่อมั่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน

การตรวจสอบสร้างตัวชี้วัดด้วยระบบSCADAนั้นทำให้ความผิดพลาดเกิดน้อยลงเพราะสามารถป้องกันการเกิดจากระบบตรวจจับ พัฒนาปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์ในระบบSCADAซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็วในการตรวจจับเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทำให้บริหารงานและตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เที่ยงตรงรวดเร็วที่สรุปออกมากระชับได้ใจความเหมาะแก่แต่ละบุคคล

ธุรกิจที่มีศูนย์กลางการบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพจึงควรพัฒนาระบบSCADAที่เหมาะกับตนเองเป็นเครื่องมือผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตให้ตรงตามเป้าหมายและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้เร็วและมีคุณภาพ SCADAจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นและมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากรอบด้านเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้อง การยกระดับเช่นนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน และลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาSCADAนั้นควรเริ่มจากความต้องการที่ชัดเจนภายในองค์กร ไม่เร่งรีบ และเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่บุคลากรด้วยการส่งเสริมที่เหมาะสม จะช่วยให้ระบบSCADAที่ไดมีีโครงสร้างที่เหมาะและไม่ซับซ้อนจากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างรู้เท่าทันจากภายในองค์กรเองแบบต่อเนื่อง

SCADAเป็นส่วนกลางการติดต่อกับระบบควบคุมย่อยต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ ดังนั้นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์SCADAจึงควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เข้ากันได้กับแอพพลิเคชั่นเช่นฐานข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้การต่อขยายและนำเข้าสัญญาณจากระบบต่างๆทั้งปัจจุบันและอนาคตทำได้ง่ายช่วยลดภาระความยุ่งยากและลดต้นทุนการอินธิเกรตทุกระดับทั้งplant floorและManagement การพิจารณาว่าจะใช้ซอฟต์แวร์SCADAใดจึงอาจจะต้องค่อยๆทดสอบเรียนรู้จากเวอรชั่นทดลอง เปรียบเทียบกันหลายๆยี่ห้อ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าอันไหนเหมาะกับงานของเรามากที่สุดทั้งปัจจุบันและระยะยาว

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s